Familiak berrelkartzea

||

Nazioarteko babesaren eta horri buruzko legeria espainolaren esparruan, familiak berrelkartzeko prozeduraren bitartez eta asiloa familiari zabaltzeko prozeduraren bitartez, errefuxiatuta dauden eta babes subsidiarioaren onuradun diren pertsonen familian bizitzeko eskubidea betetzen dela bermatu nahi da.

Honako hauek berrelkar daitezke: a) lehen mailako aurrekoak eta ondorengoak, familiarekiko independentziako eta adin-nagusitasuneko kasuetan izan ezik; b) ezkontidea edo babesaren jabe denarekin antzeko afektibitate- eta bizikidetza-harremana duen pertsona, honako kasu hauetan izan ezik; dibortzioa, legezko banantzea, izatezko banatzea, edo errefuxiatuaren estatutua ematen bada genero-arrazoiengatiko jazarpena dela-eta, hau da, pertsonak, ezkontidearen edo bizikidearen eskutik, genero-arrazoiengatiko jazarpena jasan duelako susmoa sendoak badaude; c) bere familiako beste kide batzuk, baldin eta ongi frogatuta geratzen badira, batetik, nazioarteko babesa duen pertsonarekiko mendetasuna, eta, bestetik, jatorriko herrialdean, aldez aurretik, elkarrekin bizi izan direla.

Familiak berrelkartzeko aukera gauza daiteke, halaber, ahaideek ez badute errefuxiatuaren edo babes subsidiarioaren onuradunaren nazionalitate bera (nazionalitatea desberdina bada, ezin izango da asiloa familiari zabaltzeko eskaera egin). Berrelkartzeak bizileku- eta lan-baimena ematea ekarriko du berekin, berrelkartzen duen pertsonak duenaren balio berarekin.

Estatu espainolean berrelkartzeko eskaera behin bakarrik egin daiteke, eta beraz, berrelkartutako pertsonek ezin dute, ondoren, beste ahaide batzuk berrelkartzeko eskaerarik egin.

Atzerritarrei buruzko Legearen araubide orokorrean, izen bera daraman antzeko prozedura bat dago jasota, baina gure kasuan, berrelkartzea aurrera eramateko ez dira irizpide eta betekizun berberak bete behar.

Print Friendly

Prozedura eta prozeduraren baldintzak erregelamendu bidez arautuko dira. Hiztegi hau argitaratu den egunean, erregelamendu hori oraindik onartu gabe dago.

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.